Dầu xả vải của tôi không bị lấy đi
Máy giặt-máy sấy của tôi đang dừng giữa chu kỳ
Tại sao kết quả rửa của tôi kém?
Có một đèn nhấp nháy trên máy giặt-máy sấy của tôi
Máy giặt-máy sấy của tôi quá lâu
Máy giặt-máy sấy của tôi sẽ không quay
Máy giặt-máy sấy của tôi dường như không có nguồn điện
Máy giặt-máy sấy của tôi sẽ không trống
Có mùi từ máy giặt-máy sấy của tôi