Các vấn đề liên quan đến hiệu suất và nhiệt độ

Tính năng sấy khô cảm giác ECO sẽ không hoạt động
Máy sấy của tôi không có điện
Máy sấy của tôi không còn hiệu quả như trước nữa

If you suspect that your dryer is not as efficient as it used to be you need to be checking a series of non mechanical problems.

We recommend the following:

Ensure that the vent hose is not blocked or crushed.

Ensure that the lint filter is clear from fluff build up.

If your dryer has a water container, ensure it is empty.

Ensure that your dryer is not being overfilled with clothing as this will impair the performance.

Double check the heat switch on your dryer is set to the appropriate position.

Ensure that the condenser unit has been washed using running water.

 

Các vấn đề chung

Tôi có thể xếp máy sấy vào máy giặt của mình không?

Bộ lọc, bình ngưng và bình chứa nước

Làm cách nào để làm sạch bộ lọc lông tơ?
Làm cách nào để đổ sạch thùng chứa nước của tôi?
Làm cách nào để làm sạch bình ngưng?

Kiểm soát và quay số các vấn đề liên quan

Quay số của tôi không quay
Máy sấy của tôi tiếp tục lộn xộn sau khi chương trình kết thúc