Tại sao các mặt hàng sữa bị đông lại trong tủ lạnh không có sương giá của tôi?
Thực phẩm của tôi không được tươi
Nhiệt độ tủ lạnh của tôi nên là bao nhiêu?