Thiết bị của tôi không ổn định
Tôi có thể đảo ngược các cánh cửa trên tủ lạnh độc lập của mình không?